mirtah 1 mirtah

Mirtah

Gönlüm rahat birtanem
28/7/2018:
gonul kalmadi aq.