sinking ship batan gemi

A Sinking Ship

The ship was sinking—and sinking fast. The captain told the passengers and crew, “We’ve got to get the lifeboats in the water right away.” But the crew said, “First we have to end capitalist oppression of the working class. Then we’ll take care of the lifeboats.”


Gemi batıyordu– ve hızla batıyordu.
Kaptan yolcu ve mürettebata dedi ki: “filikaları hemen suya indirmeliyiz.”
Fakat mürettebat dedi ki: ” Önce işçi sınıfının kapitalist baskısına son vermeliyiz. sonra filikaları halledeceğiz.

Then the women said, “First we want equal pay for equal work. The lifeboats can wait.”

Sonra kadınlar dedi ki: “Aynı iş için eşit ücret istiyoruz. Filikalar bekleyebilir.

The racial minorities said, “First we need to end racial discrimination. Then seating in the lifeboats will be allotted fairly.”

Irksal azınlıklar dedi ki: “Önce ırk ayrımcılığını sona erdirmemiz gerek. Sonra filikadaki oturma yerleri adil olarak paylaştırılacak.”

The captain said, “These are all important issues, but they won’t matter a damn if we don’t survive. We’ve got to lower the lifeboats right away!”

Kaptan dedi ki; “Bunların hepsi önemli konular , ama bunlar biz hayatta kaldığımız sürece önemli. Hemen filikaları indirmemiz gerek!”

But the religious people said, “First we need to bring prayer back into the classroom. This is more important than lifeboats.”

Ama dindarlar dedi ki; “Önce ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Bu filikalardan daha önemli

Then the pro-life contingent said, “First we must outlaw abortion. Fetuses have just as much right to be in those lifeboats as anyone else.”

Sonra yaşam savunucuları dedi; “Önce kürtajı yasaklamalıyız. Fetüslerin de herkes gibi bu filikalarda olamaya hakkı var.”

The right-to-choose contingent said, “First acknowledge our right to abortion, then we’ll help with the lifeboats.”

Kürtaja karşı olanlar dedi ki; “Önce kürtaj hakkımızı kabul ederseniz, sonra filikaların indirilmesi için yardım ederiz.”

The socialists said, “First we must redistribute the wealth. Once that’s done everyone will work equally hard at lowering the lifeboats.”

Sosyalistler dedi ki; “Önce servet ağılımı yeniden yapmamız gerek. Bu işlemi yaptıktan sonra herkes filikaların indirilmesinde eşit zorluk derecesinde çalışır.

The animal-rights activists said, “First we must end the use of animals in medical experiments. We can’t let this be subordinated to lowering the lifeboats.”

Hayvan hakları savunucuları dedi ki; “Önce tıbbi deneylerde hayvan kullanımı sona ermelidir. Biz bu filikaların indirilmesine izin vermeyiz.

Finally the ship sank, and because none of the lifeboats had been lowered, everyone drowned.

Sonunda gemi battı, ve filkalar indirilemediği için herkes boğuldu.

The last thought of more than one of them was, “I never dreamed that solving humanity’s problems would take so long—or that the ship would sink so SUDDENLY.”

Onlardan biri olan son düşünce şu oldu: “Ben insanlığın problemlerinin çözümünün çok uzun bir zaman alacağını asla hayal etmezdim ya da geminin öyle ANİDEN batacağını.”