′′ Trees are poems that…

′′ Trees are poems that the earth writes to the sky.”

  • Halil Gibran